”කරුණා අම්මාන් ගැන අපරාධ පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න” – හියුමන් රයිට්ස් වොච්

එල් ටී ටී ඊ සංවිධානයේ හිටපු ප්‍රධානියෙකු වන කරුණා අම්මාන් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණයක් සිදුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් පියවර ගත යුතු බව ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානයක් වන හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය පවසනවා. එහි දකුණු කලාපීය අධ්‍යක්ෂිකා […]

The post ”කරුණා අම්මාන් ගැන අපරාධ පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න” – හියුමන් රයිට්ස් වොච් appeared first on Sri Lankan News! First to update you!.

Leave a Reply

Your email address will not be published.