මංගල උත්සව වල අමුත්තන් ගණන වැඩි කිරීමට යළිත් රජයේ අවදානය

විවාහ මංගල්‍ය හා වෙනත් උත්සව සඳහා සහභාගී කර ගත හැකි පිරිස 200ක් දක්වා වැඩිකිරීමට රජයේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. ඊට අදාල යෝජනාව දැනටමත් කොවිඩ් – 19 පාලනය කිරීමේ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය වෙත යොමුකර ඇතැයි […]

The post මංගල උත්සව වල අමුත්තන් ගණන වැඩි කිරීමට යළිත් රජයේ අවදානය appeared first on Sri Lankan News! First to update you!.

Leave a Reply

Your email address will not be published.