විශ්වවිද්‍යාල 07ක උප කුලපති පුටු හිස්වෙයි

විශ්වවිද්‍යාල 07ක උපකුලපති තනතුරු මේ වන විට පුරප්පාඩු වී තිබෙනවා. ඒ අනුව කැලණිය, සෞන්දර්ය කලා, සබරගමුව, වයඹ, ඌව වෙල්ලස්ස , බුද්ධ ශ්‍රාවක හා යාපනය යන විශ්වවිද්‍යාලවල මෙලෙස එම තනතුරු පුරප්පාඩු වී ඇති විශ්වවිද්‍යාලයි. මේ අතරින් […]

The post විශ්වවිද්‍යාල 07ක උප කුලපති පුටු හිස්වෙයි appeared first on Sri Lankan News! First to update you!.

Leave a Reply

Your email address will not be published.