”හරීන් නොට්ටිගේ පුතා වෙලා” – විමල් වීරවංශ

හරින් ප්‍රනාන්දු නිරත වී සිටින්නේ කාවින්ද ජයවර්ධනගේ ඡන්ද ප්‍රමාණය අඩුකර මහ මැතිවරණය පරාජය කිරීමේ ක්‍රියාදාමයක බව කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන සහ කර්මාන්ත හා සැපැයුම් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ පවසනවා. එසේ කාවින්ද […]

The post ”හරීන් නොට්ටිගේ පුතා වෙලා” – විමල් වීරවංශ appeared first on Sri Lankan News! First to update you!.

Leave a Reply

Your email address will not be published.