පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ඉදිරිපත්ව සිටින සියලු අපේක්ෂකයන් වත්කම් බැරකම් ජනගත කළ යුතුයි

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ඉදිරිපත්ව සිටින සියලු අපේක්ෂකයන් වත්කම් බැරකම් ජනගත කළ යුතු බවට පැෆරල් සංවිධානය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා.

ජනතාව නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තු බලය අපේක්ෂා කරන නියෝජිතයන් සිය වත්කම් බැරකම් හෙළිදරව් කළ යුතු බවයි මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ කැදවුම්කරු පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා සදහන් කළේ.

 

The post පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ඉදිරිපත්ව සිටින සියලු අපේක්ෂකයන් වත්කම් බැරකම් ජනගත කළ යුතුයි appeared first on ITN News.